ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ขจองที่ดิน สิงปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
09 มิ.ย. 2563
2 การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร
47
21 เม.ย. 2563
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขุดดินและถมดินในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท ดาวน์โหลดเอกสาร
51
10 เม.ย. 2563
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ. ศ.2542 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
10 เม.ย. 2563
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
43
10 เม.ย. 2563
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการรับชำระภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
47
09 เม.ย. 2563
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดาวน์โหลดเอกสาร
44
08 เม.ย. 2563
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดาวน์โหลดเอกสาร
39
08 เม.ย. 2563
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้า ดาวน์โหลดเอกสาร
35
08 เม.ย. 2563
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชาและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการจดทะเบียนพาณิชย์ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดาวน์โหลดเอกสาร
41
08 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16